RO

Grupul de whatsapp al părinților de la clasa 3B, mormonii, schiorii de tură, grupul gânditorilor de stânga foști monarhist-relativiști, amicii campingului, canalul de slack oameni_care_se_înțeleg bine, pictorii din școala de la Cluj, managementul cultural clujean, suntem înconjurați din toate părțile de grupuri și grupuscule în care se decanteaza ierarhii, apar elderi, se formează moduri de lucru, procese, culturi. În toată această mișcare, conformitatea cu finalitatea financiară elimină treptat tocmai ceea ce îi este mai specific omului și anume umanitatea, caracterul random al existenței și prin asta tocmai libertatea.

Din fericire, există în om ceva mai puternic decât acest gen de manevre și anume instinctul de adaptare. Tot ce îi este aruncat în față, omul toacă, procesează, apropriază, aculturează, deturnează, face el cumva să folosească armele dușmanului pentru propria supraviețuire.

Ajungem astfel să ne folosim tocmai de această des-figurare, depersonalizare forțată, cu origini clar de găsit în managementul sclavilor (vezi Caitlin Rosenthal – Accounting for Slavery: Masters and Management). Se dorește să fim no face no name just number, dar e greu, pentru că atunci când there is no face și there is no name se dizolvă și numărul, se pierde poziția în șir, devenim mai greu de găsit, mai greu de ordonat, creierul electric asudă din greu să vâneze quiet quitteri; forța de muncă, resursa primară, esență a capitalului se dizolvă încet într-o magmă originară, fără forme fixe, din care are să se nască ceea ce vine. Ceea ce e viu nu se va mulțumi niciodată cu propria stare. Viața își va crea mereu lumi noi.

(Sebastian Big)

 

EN

The WhatsApp group for the parents of class 3B, the Mormons, the backcountry skiers, the group of left-leaning thinkers who used to be monarchist-relativists, the camping buddies, the Slack channel for people_who_get_along, the painters from the Cluj school, the cultural management of Cluj, we are surrounded on all sides by groups and factions where hierarchies are distilled, elders emerge, ways of working are formed, processes, cultures are born. In all this movement, conformity with financial finality gradually eliminates precisely what is most specific to humans, namely humanity, the random nature of existence, and thereby freedom.

Fortunately, there is something stronger in humans than this kind of maneuvering, namely the instinct of adaptation. Everything that is thrown at them, humans grind, process, appropriate, acculturate, subvert, somehow make use of the enemy’s weapons for their own survival.

Thus, we end up using precisely this dis-figurement, forced depersonalization, with origins clearly found in slave management (see Caitlin Rosenthal – Accounting for Slavery: Masters and Management). They want us to be no face no name just a number, but it’s hard, because when there is no face and there is no name, the number dissolves too, the position in the queue is lost, we become harder to track, harder to be put to/in order, the electric brain sweats hard to hunt quiet quitters; the workforce, the primary resource, the essence of capital gradually dissolves into an original magma, without fixed forms, from which what is to come will be born. What is alive will never be content with its own state. Life will always create new worlds. (Sebastian Big)